Shi4Balance acupunctuur en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Opgesteld op 23 mei 2018

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook als een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een anderebehandelaar
  • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gegevens zijn dan geanonimiseerd)
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellenAls ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

    De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard. Indien u dit niet wilt, kunt u mij verzoeken de gegevens definitief te vernietigen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij uw verzekeraar kunt declareren.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “intake incl.behandeling” of “vervolgbehandeling”
  • de kosten van het consult